МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Истражување-Што се раствора во вода
Ликовни истражувачки активности и креативно изразување со примена на нестандардни ликовни материјали:
 сол, шеќер, кокос, вода, масло, бои за торта
 

  
 Ова е ПРВ ДЕЛ од интеграција на две наставни содржини по Ликовно образование:
1-Истражување: Се раствора или не се раствора во вода.
2-Сликање и печатење на вода (Импровизација на древната кинеска и турска ебру техника )


     
Време за реализација на интеграцијата:
Бидејќи активностите се многу впечатливи и нивното раздвојување во посебни денови би ја нарушило целината на комплетното научно, емотивно, креативно и визуелно доживување кај децата, најдобро е да се изведе еднократна промена во неделниот распоред на часови со што би се обезбедиле два поврзани часа. 
  
Упатство за реализација
Оваа активност опфаќа активности од три различни теми по предметот Ликовно образование: Ликовни истражувачки активности, Сликање и Печатење.
Oвозможува комплетно постигање на голем број цели бидејќи активностите се така подредени што самите се надополнуваат и спонтано произлегуваат една од друга. Малите ученици понесени од љубопитноста и потребата за работа со природни и нестандардни материјали целосно се внесуваат, соработуваат, претпоставуваат и проверуваат.
За време на активностите акцентот е ставен на примената на поимите СЕ РАСТВОРА, НЕ СЕ РАСТВОРА од темата Ликовни истражувачки активности. За време на истите овие активности наставникот може да стави акцент на други поими според негова замисла и потреба.
  
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018