МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
математика....

                        
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm-квиз(собирање и одземање)
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm-квиз(собирање и одземање)

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm-парни и непарни броеви



http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm -броење до 10(дупни ги балоните)


  http://www.abcya.com/build_a_house.htm-направи кука
    
  http://www.primarygames.com/math/fishycount/index.htm -изброи ги рибите

  http://www.softschools.com/countg.jsp  изброи ги точките

  http://www.softschools.com/counting/games/  стави во кошничката според баран број

  http://www.ixl.com/math/practice/pre-k-left-right-што е лево а што десно(со помош на наставникот или преку видео проекција поради сложеносот на инструкциите)

  http://www.ixl.com/math/practice/pre-k-inside-outside-внатре-надвор(со помош на наставникот или преку видео проекција поради сложеносот на инструкциите)

  http://www.abcya.com/counting_fish.htm  изброи ги рибите


http://www.abcya.com/super_connect_the_dots_kids_game.htm-поврзи ги точките од 1 до 10
 
http://www.softschools.com/dot_to_dot/games/duck.jsp поврзи ги точките до 13

http://www.vinica.org/kidsplanet/numbers.php поврзи ги точките од 1 до 10





http://www.abcya.com/subtraction_game.htm  игра за вежбање оперција-одемање

http://www.abcya.com/math_bingo.htm  инаресна математика-повеке операции 

http://www.softschools.com/math/games/fun/math_lines/add_up_to_9/ погоди кој број доага на ред-игра


http://www.artrea.com.hr/igre/kutija.html-меморија-кутија со предмети



http://www.girlgamesnow.com/game/brave_kitten.html  -храброто маче-пронајди ги разликите


http://www.oyunlar1.com/online.php?flash=5759  пронајди ги разликите-Црванекапа

http://www.softschools.com/math/games/fishing_add.jsp  собирање низ игра за второ одделение

http://www.softschools.com/coloring_games/coloring_addition.jsp  обои според збирот на броевите  



http://www.puzzlepixies.com/medium/  -разновидни игри на меморирање



  http://www.abcya.com/christmas_lights_holiday_game_for_kids.htm   оперии во обем на 20..тема-Нова година







NEW- International Festival 
 of Educational Movies 





Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми




MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

 



 Our village and school

 






 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 






Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com









NEW- International Festival 
 of Educational Movies 



Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2017