МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Примена на G Compris едукативен софтвер 
во прво одделение
(PNG)
G Compris е апликација на Edubuntu која служи за наставна примена, како наставно средство по повеке предмети.Децата со задоволство и леснотија ги играат игрите преку кои учат и се забавуваат истовремено.Наставникот може да ги користи задачите како воведна мотивација но и за време на тек и завршен дел на час кога е потребно утврдување на стекнати знаења.За инсталирање на апликацијата неопходна е интернет врска која понатаму нема да биде потребна а инсталираната апликација ќе биде во функција и без интернет.
Доколку користиме Убунту и во самиот компјутер ја немаме понудена оваа апликација помегу апликации во Add/Remove-тогаш софтверот можеме да го симнеме на следниот линк http://gcompris.net/-Download-(англиска верзија) а потоа да го инсталираме на нашиот компјутер.
Верзијата на македонски јазик е подобра за работа бидејки делот од игрите каде се усвојуваат буквите поинаку би бил бескорисен а направен е навистина да биде интересен и прифатлив за децата кои учат букви.Македонската верзија од овој софтвер веќе ја има секое училиште и наставниците можат да ја инсталираат во детските и во своите компјутери.Дисеминацијата за обука на наставниците за примена на G Compris е во тек во сите училишта во нашата земја.
За повеќе информации можеме да контактираме на следава маил адреса -veselabogdanovik2@gmail.com.
Наставник обучувач
Весела Богдановиќ
Прирачник за наставници


Како се инсталира G Compriс во Edubuntu(верзија на англиски јазик)
Funny school bus divider line clipart animated gif: cute cartoon school bus puts from one side of the page to the other, nice school bus theme web page divider line or school bus divider bar.


Еве кои од многуте понудени содржини во него можат да се користат за работа со децата 
од прво одделение согласно потребите на наставната програма>
Откривање на компјутерот
развивање на основни познавања и вештини кај малите деца за користење на компјутер- тастатура, глувче,
  
 

 
 

 Математички игри:
 шах, меморија,поврзувалки,време, Судоку,Откри ја сенката,Танграм...продолжување низа....лево-десно...и други
Табела, меморија, броење, двоен влез, маса,огледало-симетрија, ...и други

 


  


 
  

  

  

  

  

  

  

  Ликовно образование
Цртање,бои,организирање на елементи на подлога 
и други
  

Музичко образование
Свирење на металофон,ноти,препознавање исти звуци...
  

 Англиски јазик
      

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018