Ucime niz igra - БРЗОЗБОРКИ




     МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 0
Guests: 0
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
БРЗОЗБОРКИ







MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5, 6 and 7 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-

Учење преку 
истражување
Наши едукативни
 филмови

Наши едукативни
 филмови

Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Part of collection 
-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Наши работни листови
 

 
 
 
 
 

 
 

Избор
Online
боенки



 

Весела Богдановиќ
Наставник автор
Креатор и администратор

Адреса
 за контакт и соработка
veselabogdanovik2@gmail.com



Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2015 Create a website for free