МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ИГРАТА КАКО ФЕНОМЕН 
    
ИНТЕГРАЦИЈАТА-најголем помошник за оставарување на целите на воспитно-образовната работа   
Оваа страница и збирките на неа претставуваат потсетник  за игрите кои можат да се користат во наставата за постигање на дадени цели.Истите можат да се користат и како метод на работа на дел од даден час(вовед,тек или крај),за време на часовите по македонски,математика и запознавање на околината,комбинирани со друга соодветна содржина на истиот тој час, а целта е  учење низ игра.
Играта е природна потреба на детето која ако правилно се насочи може да се искористи како метод на учење кој дава трајни резултати и искуства кои ќе бидат врежани во свеста на децата како интересни.
И додека едни се придружуваат на ова мислење и ги користат придобивките од овој метод за постигнување подобри резутати,други пак не прифаќаат со крајна недоверба и остануваат на своие класични методи гледаќи на ова како бесцелно губење време .
Ги посветувам овие страници,самите да просведочат како изгледа насочената детска игра и колу голема организација,подготовка и работа од страна на наставникот кој треба да си игра,бара истата.
Поделбата направена подолу е ориентациона и не се однесува на поделба по наставни предмети бидејки интеграцијата помеѓу нив природно ,сама од себе произлегува и позитивно се наметнува при намерата да се постигнат целите од годишната програма.
Ако се земат во предвид важноста и неопходноста да бидат запазени- принципот на актуелност,практична работа и сестрано воспитно-образовно делување, при осмислувањето на работата со децата,баш таа,играта, е онаа која дава можност за нивно оставарување.
Со успешно, креативно преплетување на содржините и целите низ сите наставни предмети по дадена тема,резултатот е максимална интеграција со максимални резултати.
Есента е содржина предвидена по запознавање на околината но јаболчињата се од корист и во математиката.Мебелот и апаратите од домот се содржина која ако се позајми за време на часот по македонски јазик ке помогне во збогатувањето на детскиот речник и способноста за опишување.

Часот на кој се модерираат овошни и зеленчукови плодови..се опишуваат...се бројат и класифицираат во различни торбички...се творат стихови за нив...или се изведуваат драмски игри...се погодува по вкус...се одрежуваат апликации од нив и се подреуваат по големина....
Каков час е тоа?
Дали е тоа час по македонски јазик или математика? ..Веројатно е час по запознавање на околината но секако дека е и по ликовно образование.Ни сама не би го знаела неговото вистинско место но  го познавам неговото позитивно влијание врз децата и ги знам позитивните ефекти и постигнатите цели со негова примена.
Неговото име е едноставно-ИНТЕГРИРАН ЧАС.Денот исполнет со интегрирани часови, а и самиот покриен со една ТЕМА НА ДЕНОТ-тоа е убав ден, радосен, за децата кои ни доаѓаат во училиштето и кои ке си заминат од тука со позитивни воспитно-образовни искуства и желба за повторно учење низ игра.NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018