МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

 Пример активности од типот 1. Најди колку изнесуваат 3/7 од 56....

2. Споредување на дропки(Процени и провери-Кој дел е поголем, пример: 2/4 од 40 или 2/5 од 40)

  

Средства: Хамер, пластични затварачи за шишиња или камчиња, конец. Графички организатори ПРИЛОГ 2 и ПРИЛОГ 3. Ливчиња со запишани задачи

За време на оваа вежба учениците се запознаваат со лесен начин на решавање со користење на шема. Така, во услови кога на пример-таблицата множење и делење со 6,7,8 не била претходно обраборена и усвоена, на овој начин, со примена на овој организатор тоа не претставува проблем за решавање на различни примери.  Со ова се овозможува дечињата да стекнат сигурност и повторно математиката да ја доживеат како забавна игра која дозволува барање на досетливи постапки кои олеснуваат да се дојде до решение, наместо учење напамет.

   

Пред да преминеме на споредување најпрвин изведуваме вежби за наоѓање на делови од различни парни броеви до 100. За таа цел најпрвин вежбата ја води едукаторот преку изведување на демонстративна вежба со примена на манипулативи. Иако вежбата ја води едукаторот важно е дечињата да бидат вклучени со нивни претпоставки кои заедно би ги проверувале. За оваа вежба користиме подготвени ливчиња со задачи како предизвик. 

  

Но, исто така, во самата постапка на примена на шемата повторно се прикажува и можноста за скратено, традиционално решавање на дропката (Пример 3/7 од 65= 56:7 по 3) со што на дечињата им овозможуваме да изберат начин кој им одговара. 

После неколку вежби децата преминуваат на решавање задачи со примена на графички организатори ПРИЛОГ2. Учениците работаат во парови. Едниот ученик е водач на активноста. Извлекува картичка со задача и се обидува да го најде делот запишан на картичката.  Другиот ученик следи, советува, прашува и решава на свој лист за вежба..Потоа улогите се менуваат. 

 

Споредување 

За оваа вежба применуваме нов организатор кој овозможува споредување на записите за двете дропки кои ги споредуваме. 

 

Играта се изведува во група а дечињата еден по еден се менуваат во улогата на главен играч.

Главниот играч најпрвин извлекува лист со задачи и го покажува на другарчињата.

Сите имаат задача да запишат своја претпоставка за тоа кој дел е поголем, според првична брза проценка од око. (Пример, дали е поголемо 3/6 од 42 или 3/7 од 42....Или 4/8 од 16 или 4/9 од 18) 

 

Сега главниот играч работи врз пиши-бриши организатор ставен во фолија врз која може да се решава со обичен фломастер. Останатите дечиња истовремено се обидуваат да прикажат предвидено решение на свои печатени листови.

Потоа следува споредување на записите и донесување на заклучоци.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОГ 2 

ПРИЛОГ 3
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024