МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Red Hood in spring -OUR NEW Interactive story
Here's how we create a new story with mathematical problem solving situations, work with data, estimating, counting, number value, addition and subtraction of numbers 1 to 10. 
Spoken and creative exercises, role play, creation of new story content.
 Shaping with use of non-standard art material
 
 
НАШАТА ИНТЕРАКТИВНА ПРИКАЗНА- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАБОТА НА ЧАС
Аuthor Vesela Bogdanovikj and pupils from first grade
 
OUR VIDEO STORY
 
Drama activities
Children play role plays according to their own conception and creativity
The teacher only monitors and encourages them
 
Shaping and painting by using standard and non-standard Art material
 (sponge and food colors)-Making the scene
 
Нова приказна со:
 -Математички проблемски ситуации, работа со податоци, проценување, броење, бројни вредности, додавање и одземање 1 во обем на бројот 10.
 -Говорни и творечки вежби, игри на улоги, креирање на содржина на нова приказна
 -Работни листови за евалвација (Испечатени од самите слајдови )
 -Обликување и сликање со примена на стандарден и нестандарден ликовен материјал(сунгер и бои за храна)
Интеграција на три часа-Македонски јазик, Математика и Ликовно образование 
 
Работни листови
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024