МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ПРИМЕНА НА ПЕНА ЗА БРИЧЕЊЕ КАКО НАСТАВНО СРЕДСТВО
-Скриени броеви и букви-
Интеграција на часови по Македонски јазик и Математика 
Активности во корелација со ФЗО- Вежби за развој на ситна моторика
(Работа во ЈАЗИЧНА И МАТЕМАТИЧКА ГРУПА)
КОМПЛЕТЕН ВИДЕО ЗАПИС
 
Што е посебно важно да се забележи додека се следи овој видео запис?
Тоа е СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ, нивното взаемно помагање, трпеливоста која ја покажуваат еден кон друг додека си објаснуваат како нештото треба да се направи;
ефектот кој се постигнува со максималното искористување на утринската средба за запознавање и игра со материјалот кој подоцна ќе биде применуван во текот на активностите ; заинтересираноста, максималната активност и задоволството на дечињата токму поради примената на пената како наставно средство.
Цел важна за наставникот
Откривање на предзнаења на децата со цел понатамошно планирање на активностите во текот на второто полугодие кога е во план воведување на учениците во препознавање и именување на броевите во обем на 10 и нивата бројна вредност и препознавање и именување на големите печатни букви од нашата азбука.
 
Средства потребни за работа: Пена за бричење(доволно е една), букви испишани на пластика(ако ги немате готови предходно можете да ги напишете со ацетонски фломастер  на парчиња исечени од пластични чаши од јогурт, пластични броеви, часовник, букварка, крпи за бришење, садови со чиста вода...
КАКО НА КРАЈОТ НА АКТИВНОСТИТЕ ДА ЈА ИЗБРИШЕТЕ ПЕНАТА ОД МАСИЧКИТЕ?
Тоа најлесно ќе го направите со две или три суви крпи. Водените крпи не помагаат во овој случај туку само би ни  направиле уште поголем неред.
 
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024