МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

"Магичното езерце е повторно живо"-Втор дел од проектна активност

ИНТЕГРИРАНА ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ


НАШАТА ВИДЕО ПРИКАЗНА-ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Македонски јазик- Слушање со разбирање. Опишување. Математика- Класифицирање по боја( форма ТОПКА). Ликовно образование- Обликување со пренамена. Физичко и здравствено образование- Вежби за развој на ситната моторика на прстите

Што ќе се случи кога топчињата ќе ги потопиме во вода?

Како изгледаа претходно а како сега? Кои топчиња станаа поголеми и зошто? Каде е водата сега? Нели вчера тука ставивме вода?  Зошто зелените и црвените топчиња не пораснаа од водата? ( Затоа што се направени од пластика). Ајде да си играме- Замисли желба, кажи ги магичните зборови и стисни го топчето во дланката. Што ќе се случи? За да дознаете погледнете го видео записот од целата активност.

Линк до првиот дел од оваа активност

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/ta_nata_na_skrishnoto_ezerce_vo_seloto_na_shtrumfovite/0-271

"Magical lake is alive again"-Learning through research activities and stories

INTERDISCIPLINARY LEARNING ACTIVITIES

The second part of the Project activity- The Smurfs magical  balls for happiness

 

What happened to the jelly balls when we put them in the water?

 How do they look  now? What color of the  balls are bigger now and why? Where is the water now? Why red and green balls didn't became bigger ? (Because they are made from plastic) 

Make a wish, tell them the magic words and press  the ball hard in the palm-What happened?

 

Language and Literature- Listening comprehension. Describing activities.

Mathematics- Classifications by color and size (form balls)
Art-Shaping through conversion (Making clothes from garbage nylon)
Physical and Health Education-Exercise Development of small motor skills

LINK TO THE FIRST PART OF ACTIVITY
http://ucimenizigra.ucoz.com/index/ta_nata_na_skrishnoto_ezerce_vo_seloto_na_shtrumfovite/0-271
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024