МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

И Коду сакал да учи Математика

 

КОМПЛЕТНА ВИДЕО ПРИКАЗНА

Цели по предмети

Математика
-Да се оспособи за подредување објекти според степен на некое својство во низа што расте или опаѓа.
-Да ја воочи релативноста на некој предмет или објект спореден со два други сродни предмети или објекти.
Ликовно образование
-Да умеат да моделираат форми според визуелизација на слики
-Да умее вербално да ја објасни својата творба
Да ги искажува слободно своите сознанија, доживувања и фантазии преку ликовен јазик и творење.
Да ја развива моториката на прстите.
Македонски јазик
-Да се поттикне на користење на говорот како средство за меѓусебно договарање.
-Да се вежба воспоставување културен однос при обраќање кон други луѓе
-Да се поттикнуваат на создавање оригинални индивидуални творби кои ќе функционираат вклопени заедно со творбите од другите деца како една целина-една заедничка приказна во форма на драмска игра

Активности:
- Слушање мотивирачка приказна за Коду и неговата молба.
-Повторување-Растечка и опаѓачка низа според едно својство
-Воочување релативност на објект спореден со два сродни објекти
-Високо, повисоко, највисоко. Ниско, пониско најниско. Големо, поголемо, најголемо. Мало, помало, најмало.
-Моделирање според работен налог.
-Говорни творечки игри и игри на улоги

Додека ги изработуваат моделите се советуваат едни со други, прифаќаат туѓи идеи и сугестии а потоа ги доработуваат своите модели да бидат уште поубави. Секое дете се радува со трудот и изработките на своите другарчиња исто како и со својот личен производ.
Потоа полека, спонатно,тие ги здружуваат заедно своите нови модели и со тоа прават голема ливада каде што сите тие ликови ќе живеат заедно. Одат на гости едни кај други, разговараат, се договараат што следно ќе прават заедно,што следно ќе се случува во нивната приказна, што да си купат за ручек ликовите од приказната,колку продукти, каде да ручаат. Тие внимаваат да бидат многу љубезни едни кон други, да се почитуваат меѓусебно, да се обраќаат културно како што би се однесувале во релана животна ситуација . Ова за нив е реaлано.

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024