МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 3
Guests: 3
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Бушава азбука- 31 Буква- Да се потсетиме на буквите 

Цели и очекувани резултати- Ги препознаваат и именуваат буквите, умеат да ги подредат во низа по правилен редослед.(Содржина за второ одделение)

   

Воведна активност- Се потсетивме на азбуката преку пеење на песничката "Бушава азбука". Потоа извлекувавме сликички и ги пронаоѓавме соодветните почетни букви.

 

 

ГЛАВЕН ДЕЛ- ПРВА ЕТАПА

РАБОТА ВО ДВЕ ГРУПИ

Прва група- Децата имаа за задача преку тимска работа да ги најдат измешаните букви и да ги наредат по редослед на подот во училницата

 

Втора група- Децата имаа задача да ги вратат буквите во куќарката за букви по правилен редослед

 

ВТОРА ЕТАПА- 31 Буква- 31 пластичен затварач

Организација на работата- На две места во училницата понудена е активност со пластични затврачи. На едната маса секое дете може да си направи своја збирка со тоа што ќе избере боја и ќе одбери 31 затварач во посебно кесенце.  

На другата маса понудени се неколку комплети со по околу 25 затварачи во кои се веќе напашани буквите. Децаа имаат задача да ги подредат по ред и да откријат кои букви се изгубиле од комлетот за да ги надокнадиме. Иако работаат индивидуално имаат прво да си помагаат и да соработуваат. Изборот на активности го прават сами. Наставникот следи и запишува кои дечиња имаат проблеми со препознавањето на некои букви или со редоследот на буквите.

  

Завршна активност- Евалвација

Да го доцртаме Змејот со поврзување на буквите

 

ДОПОЛНИТЕЛНА АКТИВНОСТ- Не лути се човече 

1.Направи патека со подредување на буквите по правилен редослед и играј Не лути се човече со правилно именување на буквата на кој си застанал

2. Пишување елементи на буквите, бежби

    

   

  

 

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 3
Guests: 3
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024