МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Кружна и топчеста шарена Математика

  

Топката е лесен поим за дечињата и сите со леснотија ја препознаваат и именуваат. Кругот е оној кој сите ги збунува. Дечињата најчесто грешат со тоа што ги заменуваат овие два поими еден со друг дури и кога имаат јасна оформена претстава колку и по што се разликуваат. Така најчесто кругот и предметите во форма на круг ги именуваат како топка. Од таа причина во мојата пракса редовно ги спојувам овие две содржини и двата поими ги обрабоуваме заедно, токму еден до друг со нивно директно споредување. Овој пример е час за уврдување. Доколку сакате да погледнете како би изгледал часот за воведување погледнете ја нашата снимена интегрирана активност од пред неколку години- Кругот Сплсканко и топката Дебелко. Истото го правиме и кога учиме дека Шест квадратчиња на коцката се братчиња.

ДЕНЕС ЌЕ СПОРЕДУВАМЕ И КЛАСИФИЦИРАМЕ

КРУГОТ е СПЛЕСКАНКО а ТОПКАТА е ДЕБЕЛКО :-)
Јаболкото е во форма на топка...Книжните конфети имаат форма на круг...

Капакот од маргарин оди кај круговите заедно со тацната од фулџанот за кафе...Клопчето волница оди кај топките..

  

За почеток ќе правиме и ќе си играме со конфети-Книжните конфети имаат форма на круг...

  

Активноста со ситните конфети е добра за развој на ситната моторика на прстите,

што е од особена важност за овој развоен период

  

АКЦИЈА во училницата - ИЗБИРАМЕ ПРЕДМЕТИ ЗА СЛЕДНАТА ИГРА И ГИ РАЗГЛЕДУВАМЕ

Воочуваме и внимаваме да избереме приближен број предмети од двете форми. Ние редовно во нашата училница собираме разни предмети за пренамена и така секогаш располагаме со различни предмети за работа. 

  

ПОТОА СЕ ПОДЕЛИВМЕ ВО ДВЕ ГРУПИ кои се натпреваруваа меѓусебно  НО

домаќините секогаш беа во улога на судии кои ја следеа исправноста а членовите од спротивната екипа имаа задача да класифицираат и правилно да ја именуваат формата на предметите, на гости во катчето на другарчињата.

  

ПОТОА првата група стануваше ДОМАЌИН и судија на свој простор а другите другарчиња ја имаа задачата, повторно да ги класифицираат но и да ги именуваат притоа предметите.

  

Со употреба на компјутери, инерактивна табла и Pen Tablet учениците решаваа забавни задачи на подготвени работни налози во One Note

СИТЕ КРУГОВИ НЕКА СЕ ПРЕТВОРАТ ВО ДЕЧИЊА- ДРУГАРЧИЊА

А ТОПКИТЕ НЕКА ОСТАНАТ НИВНИ ШАРЕНИ ТОПКИ ЗА ИГРА

  

За крај, поделени во две групи дечињата изработуваа ШАРЕНА УМЕТНИЧКА СЛИКА . За таа цел имаа задача- секој сам да избира предмети за исцртување но со другите членови на групата да се договара за боите кои ќе ги користи и распоредот на елементите на заедничката слика. И двете групи имаа задача да внимаваат на нивната слика да бидат застапени различни големини на кругови.

  

 

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024