МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

"Тајната на скришното езерце во селото на Штрумфовите"

Прв дел од проектна активност "ШТРУМФОВСКИТ МАГИЧНИ ТОПЧИЊА ЗА СРЕЌА" (Истражувачка активност) (Мапа на предзнаења во месец на адаптација)

НАШАТА ВИДЕО ПРИКАЗНА- ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

-Македонски јазик-Говорни вежби за творечко поттикнување. Опишување. Одговарање на прашања. Слушање со разбирање. Вербално решавање проблемски ситуации.Слободни драмски интерпретации. ВОВЕД ВО ИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ-Што ќе се случи кога различни топчиња ќе потопиме во вода. Математика-Поим ТОПКА(Голем и мали топки, меки тврди, различни по боја) Запознавање на околината- Јас и другите (Соработка, тимска работа на зедничка цел, препознавање и иксажување чувства и свое мислење но и почитување на туѓото мислење. Развој на способност за набљудување, опишување, споредување, заклучување. Решавање едноставни конфликтни ситуации)

Активностите се водени од писмо скриено во шише кое сме го нашле во нашето замислено езеро во селото на Штрумфовите. Денес ние имаме задача да помогнеме некому. За да ја дознаете приказната погледнете го видео запоисот од активностите. Ќе видите како ние им помогнавме да на Штрумфовите да оживее нивното езерце со магични топчиња за среќа. 

 

FIRST DAY OF THE PROJECT ACTIVITY"The Smurfs' magical balls for happiness"

Activities which are based on the instructions written with the letter which we have found in our imaginary lake

Today we will have a task to help someone.

We will help the Smurfs to revive their magical lake

Language and Literacy - speech exercises for creative stimulation, describing objects, answering questions. Listening comprehension. Solving real life problem situations ..Role plays. Learning through researching. Math - Round shape ( large and small balls , soft argues , different colors ) Introduction of environment - I and others (development of cooperation , teamwork for the common goal . To respect and tell our own feelings and opinion in front of others . Respect the opinions of others . Development capabilities for observing , describing , comparing, analyzing, making conclusions . Solving simple conflict situations). Checking  of children's pre-knowledge in the month of adaptation-During the first month of the school year.
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024