МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Кусо, покусо, најкусо - Долго, подолго, најдолго 
Весела Математика
 

  
ИНТЕГРИРАН ДЕН
Како основа за градење на активностите земен е предметот МАТЕМАТИКА.
Кусо,покусо,најкусо-Долго,подолго,најдолго учиме низ игра со шалчиња и волницa, Еду роботчето,автомобилче на Пинокио и татко му, тепихчето на Бојан , тетките што сакаа различни фризури, мачињата кои си оделе на гости едно кај друго и кусите и долги панталони и сукнички на Марко и Мартина.
  
Цели-Учениците да се оспособат за подредување на објектите во растечка и опаѓачка низа со користење на соодветна терминологија за Кусо,покусо,најкусо-Долго,подолго,најдолго . Да ја воочуваат релативноста на некој предмет или објект спореден со два или повеќе сродни предмети или објекти.
  
Македонски јазик-Говорна вежба:Разговор со нашиот омилен лик(Средства:Гињол КуклатаПинокио и неговиот татко,ЕДУ РОБОТОТ,сообраќаен тепих)
  
Цели:Ученикот да се поттикне кон користење на говорот како средство за нови контакти и меѓусебно разбирање. Да се ослободи од чувтсвото на напнатост и слободно да се вклучува во разговор.
ЗО- Како се облекуваме за да не се разболуваме(Облека според карактеристиките на годишните времиња,)
Цели-Учениците да се потсетат на промени на времето според годишните времиња и да умеат да проценат која облека за кое време е соодветна.
  

Ликовно образование-Изработка на апликации и обликување со волница
Цел- Применување стркнати заења(Боење, одрежување, обликување со нестандареден ликовен материјал)
  
ЗАБЕЛЕШКА
Содржините од наставните предмети не се реализираат одделно туку се слеани едни во други и преплетено се изведуваат.
   

  

  NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024