МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Дропки-Второ одделение

 

Цели и очекувани резултати: Знае што е една половина, една четвртина, може и осмина, според способноста и интересот на учениците. Наоѓа половини и четвртини од мали групи предмети. Прави цело со комбинации. Умее да го запише тоа како дропка. Споредува дропки по големина. 

   

За изведување на оваа активност користевме разни ситни материјали од збирката во математичкото катче. Се работеше во парови со ротација низ поставените центри. Доколку активноста се изведува со поголем број на ученици, може да се работи во парови со тоа што директните инструкции наставникот ќе ги задава фронтално а секој пар претходно треба да си обезбеди по 1 црн хамер за пишување со креда и една кесичка со ориз, грав, јачмен и слично.

 

Самите фотографии најдобро опишуваат низ какви искуства поминуваа учениците, поточно какви задачи и предизвици решаваа низ игра и со взаемна помош и соработка, со претпоставки и обиди:

 

 

 

Пример почетна активност реализирана во прво одделение

ЦЕЛО, ПОЛОВИНА, ЧЕТВРТИНА- Математика со платно, брашно, салфетки, чевлички 

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/celo_polovina_chetvrtina_so_platno_brashno_salfetki_chevlichki/0-301
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024