МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Дневна интеграција-Мојот дом


Разговор – Истакнувам модел кука на хамер.Им кажувам дека тоа е кука на едно другарче по име Мартина и засега е празна зошто кога бев на гости не забележав добро како беа распоредени собите и тоа сега заедно ке го направиме. Сликите од собите се ставени од страна и разговараме за простриите кои можеме да ги забележиме на нив...Ги именуваме...Кои елементи ги забележуваме..Која за соба за што служи.Каде спие Мартина..Каде јаде и слично.Додека разговараме ги лепиме апликациите од собите на местото за кое сме се договориле.Ги наведувам да разговаараат за својот дом и просториите во него.

 

Игра

Јас кажувам нелогични тврдења а децата реагираат и ме поправаат:

-Во спалната ни стои фрижидерот.

-Мама прави ручек во собата за дневен престој.

-Јадам над телевизорот во бањата.

-Креветот ни служи за скокање и играње.

Тато ја паркира колата во нашата кујна.

  

   

  

  

Евалвациони активности

Индивидуална работа-Работа во работен лист во печатена форма.

-Замисли дека ова е твојата нова кука па со боички нацртај која соба како би ја уредил.

Насочувам,следам,поттикнувам.
По завршувањето на часот ке ги испечатиме цртежите и ке составиме сликовница


За работа на компјутер(ЗА ВЕЖБАТА ПОГОРЕ)
(уреди ги собите со влечење)

Следува ндивидуална  работа на малите компјутери.

Преку линк поставен на работна површина  ги упатувам на игра на интернет.Задачата е слична на претходната –уредуваат соби по своја замисла.Изборот на игра од долупонудените зависи од достапноста на играта на интернет тој ден,а за тоа се погрижувам јас на одморот пред часот.

http://www.flashgamehole.de/sl/play-game/Hello-Kitty-Room-Flash-Game.html

http://www.girlgamesnow.com/game/pink_room_make_over.html

Игра-меморија-погоди  што недостига во собата.

http://www.softschools.com/games/memory_games/scene_memory/


....................................................................................
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 Наставна содржина:

 Изработка на оригама-зграда-прва група

 Изработка на згради со комбинирани материјали-втора група

Цели: Оспособување за обликување од хартија и творење со комбинирање на стандардни и нестандардни ликовни материјали.Развивање  и поттикнување  на креативноста кај децата.Оспособување за критичност и самокритичност.

Интеграција: Запознавање на околината,Македонски јазик.

Тип на час:Увежбување и проширување на вештините.

 Поими: Оригама,превиткување,комбинирање,

Ресурси: Картонска амбалажа од лекови,листови,колаж хартија...

Форми: фронтална,групна,индивидуална.

Методи: Практична работа,разговор,демонстрирање

 Воведни активности

Претставување на целта на часот и мотивирање преку презентација на модели-изработки од претходната година.Објаснувам на кој начин се направени и што е користено.

Поставување задача-Да направиме подобро од претходната генерација-со цел мотивирање кон поуспешна работа.

Подготовка на материјали и средства за работа.

Учечко-поучувачки активности

Поделба во две групи-(преку игра-Волшебна торба,извлекуваат апликации со различни бои па според бојата се распоредуваат на означените места за работа.)

ПРВА ГРУПА-Изработка на оригами-згради,со превиткување од хартија боење и цртање.

ВТОРА ГРУПА Изработка на згради со комбинирање на стандардни и нестандардни ликовни материјали-амбалажа од лекови и колаж хартија.

  

ПОМАГАМ,СЛЕДАМ,НАСОЧУВАМ ПОСТОЈАНО.

  СЛЕДУВА РОТАЦИЈА НА ГРУПИТЕ

Евалвациони активности

Правиме макета-град од нашите изработки,ги анализираме своите изработки и се договараме да ги повикаме на гости педагогот и нашата директорка по завршувањето на часот  


  


.........................................................
ОПИС НА АКТИВНОСТИТЕ ПО 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
......................................................
Македонски јазик
Живеалишта некогаш и денес
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024