МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
 
ПРИРАЧНИК НА БЕСПЛАТНИ, ЗАБАВНИ, ЕДУКАТИВНИ СОДРЖИНИ
ПРИЛАГОДЛИВИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ОД 3 ДО 9 ГОДИНИ

Учење преку игра, проектни, истражувачки и творечки активности, интерактивни приказни, драмски методи и техники, примена на ИКТ, интегрирана настава, детски едукативни филмови. Идеи за изработка на бесплатен дидактички материјал и негова примена. Страници за дечиња, наставници, студенти и родители  

 

 

 

<<<<КАМЕНКОВЦИ-ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ>>>>>  

Интегрирани активности за учење низ игра и градење вештини на 21 век      

Креираме наш дидактички материјал      

Допри ја сликата за да ги прочиташ наставните предмети, целите, задачите и активностите. За да ги прочиташ информациите во целост следи го линкот поставен под сликата. 

TOUCH this image to read its story.

 

http://sitezazemjata.ucoz.com/index/kamenkovci_proekt/0-105

ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ -Волшебните штрумфовски топчиња за среќа-

(Во рамки на проектот - MAGICAL LAND OD FAIRY TALES-)

TOUCH this image to discover its story.

За детален опис и на активностите погледнете во листата на активности

поставени во МЕНИТО на страницата

ПРОЕКТ-ЉУБОПИТНИ ДЕЧИЊА - УЧЕЊЕ ПРЕКУ ИСТРАЖУВАЊЕ

 
 
Another project 
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024