МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Ритмички игрозборки
  

Тоа се оние игри со зборови , интересни текстови проследени со шлапкања на рацете или други движења. Додека се изведваат децата се обидуваат да ги изведуваат со што поголема брзина и притоа да не направат грешка нити во зборовите нити во движењата. Ги измислил народот и се пренесуваат од колено на колено многу генерации. Секоја генерација ги прилагодува текстовите ставајки имиња на нови јунаци од цртани филмови или актуелни теми. Се играат во различни села и градови, секаде со по некоја карактеристика на тоа поднебје. Секаде со по некое различно правило но секаде со иста радост и воодушевување. 
Додека некои дечиња ги сакаат и со радост ги учат обичните стихотворби и со тоа вежбаат понење преку нивна интерпретација, некои дечиња воопшто не ги сакаат стихотворбите и со тешкотија ги учат. Ова не е случај со меморирањето игрозборки. Нема дете кое со радост не се обидува да ја научи уште веднаш за да може да се вклучи во игра со своите другарчиња. 
  
Она што посебно ги привлекува децата е веројатно техниката која се применува при нивна изведба - НАРАТОРКА ПАНТОМИМА (Термин позајмен од Душица Бојович, автор на детска литератира и прирачници за примена на драмски техники http://dramskimetod.com/about-2/)
Самото име на таа техника опишува дека станува збор за зборување проследено со покажување, имитирање.
Доколку ваквата техника успееме да ја вметнеме и прилагодиме за употреба и при обработака на стихотворби, верувам дека децата на оваа возраст секогаш ќе бидат расположени за нови и нови интерпретации.
   
Поаѓајки од пракса сметам дека игрозборките се погодни за :
-вежбање на помнењето како и на способноста за добра интерпретација,
-унапредување на социјализацијата преку прифаќање на правила и почитување на истите, прифаќање на пораз и радување на туѓа победа, 
-воведување во поделба на зборовите на слогови и воопшто доживување на зборот како целина од делови
-воведување во римување
-забележување и следење на ритам и темпо
-броење до 20 и обратно низ игра
-Децата понесени од игривоста на игрозборките и самите често креираат свои лични творби придружени со движења кои детето само ги одбрало а потоа одбира група на деца со кои го споделува своето искуство и играат заедно.

ПИ-КА-ЧУ!
ПИ-КА-ЧУ!
ПИКАЧУ А А А !
ПИКАЧУ Б Б Б !
ПИКАЧУ А Б Ц !
(ПОКАЖИ чекан, лист или ножички)

ЛИСТ КАМЕН НО-ЖИЧ-КИ!
ЛИСТ КАМЕН НО-ЖИЧ-КИ !


  

Ком-па-ни-ја     Ме-со    бо-ра-ни-јa    Тав-че     Грав-че
Пече-но кол-бав-че

Чоко-чоко-ла-да
Чоко-чоко-ла-да.
Чо-ко-ла-да
Чоко--ла-даNEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024