МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Игра со монети и банкноти

Решавање реални проблемски ситуации со собирање и одземање до 100

 

Претходно потребно исуство-Детето треба да ги знае монетите и банкнотите и нивната вредност

Цели и очекувани резултати од оваа активност:

-Го одредува збирот на монети и банкноти потребни да се плати одреден износ до 100 денари.
-Го пресметува кусурот од парична вредност до 100 денари

-Пресметува, прави комбинации- колку различни производи можеме да купиме со парите кои ги имаме во моментот? (100 денари, 50 денари, 80....)

-Го проверува одговорот на една задача со собирање на броевите по различен редослед и со користење на различна стратегија. Усно го образложува начинот на решавање и размислувањето.

-Креира свои текстуални задачи
- Го користи знаењето за решавање проблеми и загатки.

Најпрвин, потребни ни се монети и бакноти

Ги користиме монетите и банкнотите од нашата БАНКА која ја подготвивме претходно при изучување на нивната вредност и ни стојат достапни во математичкото катче. Понатаму во текот на подготовка на местата за учење самите ученици беа мои партнери кои учествуваа со помош и идеи.

 

Потребни ни беа предмети за продажба но и цена на секој предмет. 

Како предмети за продажба употребивме се што беше желба на учениците а им беше достапно во училницата низ катчињата. Цените ги поставија со тимска работа, идеи, предлози, споредба на вредности на предметите, сепак во рамки на 100 денари, за што беше потребно да ја прилагодат и самата реалност што е од особена вредност бидејки реално се соочија со искуство на креирање на наставниот процес за ограничена, конкретна образовна цел.

 

Во текот на играта под мое менторство се менуваа улогите на купувачи и продавачи а учениците вежбаа комбинации за купување со ограничена вредност на пари во мигот, собирање и одземање- враќање кусур. За пресметка имаа слобода да рачунаат усно или да рачунаат со запишување на броен израз на лист или табличка, според нивни избор и индивидуална потреба. 

 

Во тие мигови за игра она на што плус требаше да внимаат беше употребата на учтиви реченици при нудење производ, купување и враќање кусур.

 

Како конструктивна пауза во текот на играта, на 10 минути од часот, секој ученик имаше задача да креира неколку текстуални задачи поврзани со оваа тема а потоа да ги презентира пред мене.

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024